ZADANIA I STATUS PRAWNY AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ

Akademia Marynarki Wojennej jest kontynuatorką utworzonej w 1922 r. w Toruniu Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej. Akademia realizuje misję o doniosłym znaczeniu dla państwa i narodu, wnosząc kluczowy wkład w obronność, bezpieczeństwo, w szczególności bezpieczeństwo morskie państwa, wychowując podchorążych, studentów i doktorantów, kształcąc ich zgodnie z wartościami wyrażonymi w hasłach: „Morze, Ojczyzna, Obowiązek” oraz „Amor Patriae Suprema Lex”.

Akademia Marynarki Wojennej jest publiczną uczelnią wojskową. Oficjalnym skrótem nazwy uczelni jest „AMW”. Patronem Akademii są Bohaterowie Westerplatte.

Akademia działa zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, przepisami wykonawczymi do tej ustawy, statutem i aktami prawnymi wydanymi na jego podstawie oraz zgodnie z odrębnymi ustawami w takim zakresie, w jakim dotyczą one struktury i działania szkolnictwa wyższego i nauki.

Akademia jest jednocześnie jednostką wojskową i realizuje zadania związane z obroną narodową.

Akademia stanowi integralną część systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Aktywnie uczestniczy w kształtowaniu obronności państwa, zespalając w swej działalności kształcenie i wychowanie podchorążych i studentów oraz prowadzenie działalności naukowej służące głównie potrzebom państwa, w szczególności innowacyjności w zakresie obronności, bezpieczeństwa i gospodarki morskiej.

Akademia kieruje się zasadami humanizmu, a przede wszystkim: obowiązkiem głoszenia prawdy, poszanowaniem godności człowieka, wolnością nauczania i prowadzenia działalności naukowej oraz tolerancją światopoglądową. Realizuje ponadto zadania mające na celu aktywizację wspólnoty Akademii, wzmacnianie patriotyzmu, odpowiedzialności i solidarności.

W Akademii działają liczne organizacje i stowarzyszenia zrzeszające żołnierzy, pracowników, studentów, doktorantów, uczestników kursów, absolwentów oraz sympatyków Uczelni.

Akademia realizuje swoje podstawowe zadania zgodnie z art. 11 ust. 1 i 2 ustawy, w szczególności:
1) kształci żołnierzy i osoby cywilne na studiach pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb obronności i bezpieczeństwa morskiego państwa;
2) kształci studentów i doktorantów w celu nabycia przez nich kompetencji wymaganych do podjęcia pracy zawodowej w instytucjach wojskowych i cywilnych;
3) prowadzi studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne i doskonalące oraz inne formy kształcenia służące uzupełnieniu wiedzy niezbędnej do nabycia przez słuchaczy kompetencji i umiejętności dla potrzeb Ministerstwa Obrony Narodowej oraz wymaganych na rynku pracy;
4) ułatwia członkom swojej wspólnoty podnoszenie kwalifikacji, w tym uzyskiwanie stopni naukowych i tytułu profesora, przy wykorzystaniu możliwości własnych oraz współpracy z ośrodkami posiadającymi odpowiednie uprawienia;
5) kształci kadry dydaktyczne i naukowe dla służb mundurowych, szkolnictwa wojskowego i instytutów badawczych;
6) rozwija współpracę z uczelniami wyższymi, przede wszystkim w zakresie badań dotyczących nauk inżynieryjno-technicznych i społecznych;
7) współpracuje z innymi jednostkami, prowadząc doradztwo naukowe i działalność ekspercką w dziedzinie techniki morskiej, zasobów ludzkich, relacji społecznych oraz bezpieczeństwa morskiego państwa;
8) współpracuje z krajowymi i zagranicznymi placówkami w zakresie kształcenia, rozwoju naukowego kadry, wzajemnego korzystania z infrastruktury dydaktycznej i badawczej, a także rozwoju nauki i postępu technicznego, organizując seminaria, sesje, zjazdy, sympozja oraz konferencje naukowe i szkolenia;
9) prowadzi działalność naukową, świadczy usługi badawcze, prowadzi komercjalizację wyników działalności naukowej oraz know-how,
dążąc do rozwoju i upowszechnienia postępu organizacyjnego, technicznego i technologicznego, głównie w zakresie uzbrojenia, sprzętu wojskowego i wyposażenia technicznego przeznaczonego do zapewnienia obronności i bezpieczeństwa morskiego państwa;
10) tworzy dogodne warunki do rozwoju kultury fizycznej, organizując i prowadząc działalność dydaktyczną i szkoleniową w zakresie wychowania fizycznego na wszystkich kierunkach studiów, zgodnie z ich obowiązującymi programami, w tym do reprezentowania Akademii w zawodach na arenie krajowej i międzynarodowej;
11) zapewnia osobom niepełnosprawnym dogodne warunki uczestnictwa w działalności naukowej i procesie kształcenia;
12) prowadzi certyfikację wyrobów w ramach posiadanych uprawnień;
13) oddziałuje na wspólnotę Akademii w duchu wierności i odpowiedzialności wobec Rzeczypospolitej Polskiej, kształtując postawy obywatelskie, patriotyczne, prospołeczne i etyczne;
14) kształtuje prawość charakteru, wzmacnia poczucie lojalności, honoru i odpowiedzialności oraz gotowość do poświęceń;
15) uczy dyscypliny, samodzielnego decydowania i działania w trudnych sytuacjach, a także podejmowania inicjatywy, wzmacnia wiarę w siebie i odporność psychiczną oraz rozwija umiejętność twórczego myślenia, zachęca do wytrwałości w pracy.

KIEROWNICTWO AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ

REKTOR-KOMENDANT
kontradmirał prof. dr hab. Tomasz SZUBRYCHT

PROREKTOR DS. WOJSKOWYCH
kmdr Paweł PODGÓRNY

PROREKTOR DS. KSZTAŁCENIA I STUDENCKICH

dr inż. Mariusz MIĘSIKOWSKI

PROREKTOR DS. NAUKI
kmdr rez. dr hab. inż. Tomasz Kniaziewicz, prof. AMW

KANCLERZ
p. o. kmdr Marek Drygas