ZADANIA I STATUS PRAWNY BIURA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego jest urzędem państwowym, utworzonym na mocy przepisu art. 11 Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.).

Przy pomocy Biura Bezpieczeństwa Narodowego Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wykonuje zadania w zakresie bezpieczeństwa i obronności. Biuro jest także merytoryczno-organizacyjnym zapleczem Rady Bezpieczeństwa Narodowego powoływanej przez Prezydenta RP. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie ustawowego upoważnienia, określa organizację oraz zakres działania Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Do zakresu działania Biura Bezpieczeństwa Narodowego należy

  • realizowanie powierzonych przez Prezydenta RP zadań w zakresie bezpieczeństwa i obronności, w tym inicjowanie i udział w przygotowaniu koncepcji oraz planów organizacji i funkcjonowania zintegrowanego systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, a także nadzór nad ich realizacją w imieniu Prezydenta RP;
  • monitorowanie i analizowanie kształtowania się strategicznych warunków bezpieczeństwa narodowego (wewnętrznych i zewnętrznych) oraz przygotowywanie ocen i wynikających z nich wniosków dla Prezydenta RP;
  • opracowywanie i opiniowanie dokumentów o charakterze strategicznym (koncepcji, dyrektyw, planów, programów) w zakresie bezpieczeństwa narodowego, w odniesieniu do których kompetencje posiada Prezydent RP oraz nadzór nad realizacją zawartych w nich zadań określonych przez Prezydenta RP;
  • monitorowanie, ocena i opiniowanie bieżącej działalności Sił Zbrojnych RP, perspektywicznych programów rozwojowych oraz planów operacyjnych ich użycia – w ramach zwierzchnictwa nad nimi Prezydenta RP;
  • współpraca z organami władzy publicznej i organizacjami społecznymi w sprawach dotyczących bezpieczeństwa narodowego;
  • monitorowanie, ocena i opiniowanie bieżącej działalności organów władzy publicznej i innych państwowych jednostek organizacyjnych w sferze bezpieczeństwa pozamilitarnego, w tym bezpieczeństwa publicznego i społeczno-gospodarczego oraz formułowanie opinii i wniosków w tym zakresie dla Prezydenta RP;
  • opracowywanie i opiniowanie z upoważnienia Prezydenta RP projektów aktów normatywnych i innych aktów prawnych w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego;
  • merytoryczna i organizacyjna obsługa Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

KIEROWNICTWO BIURA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego,
Sekretarz Stanu,
Minister w Kancelarii Prezydenta RP

Paweł SOLOCH

Zastępca Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego

Dariusz GWIZDAŁA

Dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi

gen. dyw. Andrzej REUDOWICZ

Dyrektor Departamentu Analiz Strategicznych

Marcin KAŹMIERSKI

Dyrektor Departamentu Prawa i Bezpieczeństwa Pozamilitarnego

Bogusław CICHOŃ

Dyrektor Gabinetu Szefa Biura

Mirosław WIKLIK

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

Sylwester ŻERDECK

Doradca Szefa BBN

dr hab. Andrzej ZYBERTOWICZ

Doradca Szefa BBN

gen. dyw. w st. spocz. dr Romuald RATAJCZAK